Jak zacházíme s osobními údaji

Věřte nám, údaje jsou u nás v bezpečí skoro jako u maminky, střežíme je jako oko v hlavě a samozřejmě s nimi zacházíme v souladu s pravidly GDPR.

Níže vše popisujeme detailně a v rámci možností "právničtiny" snad i srozumitelně.

 

 

Společnost Mgr. Dita Olchavová se sídlem Vrchlického 887/74, Praha 5 - Košíře, 150  00, IČO: 05674212, dále jen „Dita Olchavová“, zpracovává Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, jež společnost Dita Olchavová získala v rámci realizace dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi jako zákazníkem a společností Dita Olchavová jako dodavatelem. Předmětem je pořádání školení a seminářů. K účelům definovaným v bodě 2 budou použity tyto údaje:

a. jméno a příjmení
b. 
datum narození
c. 
fakturační údaje
d. 
e-mailová adresa
e. 
telefonní kontakt

2. Účel zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

 1. k marketingovým účelům společnosti Dita Olchavová, tj. zejména za účelem nabízení vzdělávacích služeb, zasílání informací o pořádaných akcích (např. formou zasílání newsletterů) dle § 7 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti
 2. pro vystavení osvědčení, přípravu prezenčních listin, faktur a zasílání organizačních informací týkajících se seminářů

3. Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat

Společnost Dita Olchavová bude jakožto správce osobních údajů na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu a za výše vymezenými účely manuálně v písemné formě jakož i ve formě elektronické za použití automatizovaných systémů. Zpracovávat je budou vlastní zaměstnanci nebo zpracovatelé osobních údajů, tj. subjekty, které společnost Dita Olchavová pověří dílčími zpracovatelskými činnostmi (správce redakčního systému, účetní společnosti) a se kterými zajistí zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich ochranu prostřednictvím uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Na jakou dobu je tento souhlas udělen

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou dobu trvání dodavatelsko-odběratelského vztahu mezi Vámi a společností Dita Olchavová a na dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonných povinností spojených s archivací relevantních dokumentů.

5. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany společnosti Dita Olchavová vůči Vám v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu dita@olchavova.cz.

6. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 1. Jste oprávněni požadovat od společnosti Dita Olchavová přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání (např. o rozsahu, účelu, době zpracování), včetně práva na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.
 2. Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat (blíže viz bod 5).
 3. Jste oprávněni písemně požádat společnost Dita Olchavová o likvidaci (výmaz) svých osobních údajů (zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány). Od 25. 5. 2018 máte právo „být zapomenut“ v případě, kdy by Vaše osobní údaje byly zveřejněny v internetovém prostředí (vymazání veškerých odkazů na Vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace).
 4. Od 25. 5. 2018 jste oprávněni získat své osobní údaje, které společnost Dita Olchavová zpracovává na základě tohoto souhlasu, v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci.
 5. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od 25. 5. 2018 právo kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Uplatníte-li námitku, společnost Dita Olchavová zpracování Vašich osobních údajů ukončí.
 6. Dozvíte-li se nebo se domníváte, že společnost Dita Olchavová provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti
  1. vznést námitku proti zpracování

  2. požádat společnost Dita Olchavová o vysvětlení

  3. požadovat, aby společnost Dita Olchavová odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů

  4. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20