Informace k Šablonám

Šablony Operační program JAK nahrává DVPP hezky do karet, lze z nich hradit kterýkoli z našich seminářů.

Zde je výňatek z relevantních pravidel pro čerpání ze Šablon:

 • Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží, nebo formou supervize/mentoringu/koučingu. 
 • Minimální hodinová dotace je 8 vyučovacích hodin - lze ji absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání. (Např. Je zvolena kombinace vzdělávání v hodinové dotaci 24 hodin: kurz v hodinové dotaci 16 hodin + vzdělávací program v délce 4 hodiny + 4 hodiny mentoringu.)

 • Kurz může být realizován prezenční nebo distanční formou (s výjimkou realizace stáží). 
 • V případě distanční formy se musí vždy jednat o realizaci vzdělávání on-line synchronní formou, což se dokládá print screenem obrazovky, který Vám dodáme.
 • Cílová skupina: Pracovníci ve vzdělávání základních škol, školních družin a školních klubů. Ostatní pracovníci ve vzdělávání základních škol, školních družin a školních klubů.
 • Podporovaná témata (odpovídá všem námi nabízeným seminářům):
  • čtenářská pre/gramotnost
  • matematická pre/gramotnost
  • umělecká gramotnost
  • cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce
  • inkluze
  • projektová výuka
  • přírodovědné a technické vzdělávání
  • EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
  • vzdělávání s využitím nových technologií
  • kulturní povědomí a vyjádření
  • historické povědomí, výuka moderních dějin
  • formativní hodnocení
  • rozvoj podnikavosti a kreativity
  • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků
  • well-being a psychohygiena
  • pedagogická diagnostika
  • kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
  • genderová tematika v obsahu vzdělávání
  • propojování formálního a neformálního vzdělávání
  • mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
  • občanské vzdělávání a demokratické myšlení
  • individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
  • inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
  • řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
  • logopedie a primární logopedická prevence
  • práce s dvouletými dětmi v mateřské škole
  • zážitková pedagogika
  • alternativní/inovativní formy výuky
  • výuka češtiny jako druhého jazyka
  • podpora uvádějících/provázejících učitelů 


Související


Vyhledávání

Facebook

Sledujte novinky a zajímavosti ze zákulisí našich seminářů i na FB

Kontakt

Jana Olchavová

Jana Olchavová

jana@olchavova.cz
+420 602 87 17 87

 

Dita Olchavová

Dita Olchavová

dita@olchavova.cz
+420 773 27 03 20